Reloaded
Novinky

Marpo m cenu ka !!!

Foto Docela jsem nevil, kdy jsem tuhle informaci poprv zaregistroval, protoe tady to funguje tak, e je tu pr skupin,kter neustle sbraj ceny. Vtinou je navrhuje porota sloen z jejich kamard, take to pokad klapne : ) U tchto cen hlasovali divci, co m pro m mnohem vt

"vpovdn" hodnotu, ne sedmilenn porota, sloen z dvou velkch hiphopovch web /nemusm asi kat kterch/ na pedvn Andla 2005. Jestli to te Marpo a jet se dr na nohou /vm jak asi vypad trening v Thajsku/ tak preju Ve nej, hodn inspirace, energie a veho co je poteba... SmoG

ten: 8758 | koment: 2704 | Datum: 09.02. 2007 | hlen | Pidat koment
Seznam koment
Vijay 29.10. 2015 2015 09:19
http://http://www.facebook.com/profile.php?id=100003469642102
Ad Anonymned (Z.) z 8. 1. 22:43:Vfdborně, děkuji za odkaz. Takže tady to me1me:XII. Vyhle1šened vfdsledků1. Vyhlašovatel na ze1kladě vyhodnocened komsie vyhle1sed vedtěze soutěže.2. Vyhlašovatel si vyhrazuje pre1vo nevyhle1sit že1dnou z praced jako vedtěznou.(...)4. Vyhlašovatel zveřejned vfdsledky soutěže take9 na svfdch internetovfdch stre1nke1ch.Ote1zka je tedy jasne1: vyhle1silo MŠMT vedtěze? Nebo jenom pana Grubera vybrala komsie?Na webu MŠMT o tom nic neme1 a podle odstavce 2 nened povinno nějake9ho vedtěze vůbec vyhle1sit, i kdyby komsie někoho vybrala.A pokud MŠMT vedtěze nevyhle1silo, nened povinno nikomu nic platit (odměna se podle čle1nku XIV vyple1ced jen vedtězi).Jenomže to by se v novine1ch neprodalo tak snadno, jako když "Dobeš dlužed studentovi 400 tisedc", že? Me9dia šikovně manipulujed s těmi, kdo nemajed potřebnou čtene1řskou gramotnost.
Neitucri 27.10. 2015 2015 18:40
http://http://www.facebook.com/profile.php?id=100003469726511
nedlužed ani kornuuAno. Ministr nedlužed ani kornuu.Me1 ale dohle9dnout, aby zmedněnou kornuu nedlužil ani fařad, v jehož čele stojed. A aby se tento fařad předpadně nechoval jako namachrovanfd zmetek. Jestli ale ministr něco dlužed určitě, je to omluva.Nezne1m přesně podmednky vypsane9 soutěže. Nened-li v nich ovšem vfdslovně zmedněno, že odměna ne1ležed jen v předpadě bezprostřednedho užedve1ned vedtězne9ho ne1vrhu, pak je tu dluh nejme9ně padese1t tisedc.Nakonec me1m pocit, že ne1š pre1vned ře1d zne1 pojem "veřejnfd předslib".V každe9m předpadě je to zajedmavfd signe1l nejen soutěživfdm dětičke1m. Bfdvaly doby, kdy se mezi lidmi až tak často pedsemne9 smlouvy neuzavedraly. Stačilo dane9 slovo.Možne1 už ministerstvo neme1 penedze na to, aby doste1lo svfdm soutěžnedm ze1vazkům. Pak by bylo zajedmave9 podedvat se, jak velke9 odměny za faspěšne9 zorganizove1ned logove9 soutěže dostali fařednedci. http://qdazgpreww.com [url=http://isrurxb.com]isrurxb[/url] [link=http://uiqibwcjpvn.com]uiqibwcjpvn[/link]
Virginia 27.10. 2015 2015 12:38
http://http://www.facebook.com/profile.php?id=100003469644023
Pokud cedlem akce bylo poučit že1ky, že žijed ve ste1tě, kde nened rozhodujedced dane9 slovo, ale pre1vned kličky, pak svůj fačel sllnipa dokonale. Mysledm, že je to lepšed, nežli pět hodin Vfdchovy k občanstved a ne1rodned hrdosti.Samotnfd fakt, že někde nened informace o vedtězi nened "směroplatnfd".Organize1tor soutěže je povinen v určenfdch lhůte1ch ozne1mit i fakt, že se rozhodl vedtěze nevyhle1sit a prvned cenu neudělit.Pochopitelně jen pokud to umož?ujed předem stanovene9 regule soutěže.Ale myšlenka s vyhle1šenedm a nevyhle1šenedm vedtěze je velmi zajedmave1 a inspirativned.Představuji si to tak, že když nevyhle1sed vedtěze třeba atletickfdch ze1vodů, mohou pořadatele9 ušetřit značne9 prostředky za medaile.Ste1l jsi na "bedně"? - Neste1l!Hre1li ti hymnu? - Nehre1li!Bylo vyhle1šened vedtězů? - Nebylo!Tak co bys chtěl, neme1š ne1rok.Anebo třeba sce9na z Miss ČR.Vybrane1 celebrita přine1šed obe1lku s rozhodnutedm poroty. Modere1tor napedne1 atmosfe9ru i nervy dive1ků k prasknuted. Vtom přiche1zed Male1čove1, "sbaled" obe1lku a ozne1med: "Ve1žened dive1ci, pořadatel soutěže se rozhodl, že letos vedtěze nevyhle1sed. Veškere9 ceny propadajed organize1torům. Hezkfd večer." ...?Dovoledm si rozvinout jednu starou myšlenku:"Slovo děle1 muže - vfdmluvy dělajed politika."
Robert 26.10. 2015 2015 01:05
http://http://www.facebook.com/profile.php?id=100003469725389
Pane Hučedne promi?te, ale Vaše srovne1ned kulhe1 na obě nohy.Uzne1te, doufe1m, se1m, že je rozdedl mezi vfdběrovfdm ředzenedm na, dejme tomu, dostavbu tělocvičny, kde plně che1pu, že zaaavdteli nemused vyhovět že1dne1 nabeddka, a třeba soutěžed v mateřske9 škole o nejhezčed obre1zek z vfdletu do ZOO.Che1pete snad, že ozne1mit dětem, že slibenfd nanukovfd dort nevyhraje nikdo, protože se paned učitelce že1dnfd obre1zek neledbil, nened zrovna to prave9 ořechove9.Pokud snad chtěl ministr vyhle1sit skutečnou soutěž o nove9 logo, pak to měl učinit profesione1lnějšedm způsobem.Nebo se na podobnou pitomost rovnou vykašlat, protože me1m dojem, že jsou na stole důležitějšed proble9my, nežli utre1cet zbytečně penedze za tisk novfdch hlavičkovfdch papedrů a vizitek. :-(Mimochodem můj předchozed předspěvek (18:57) byl medněn spedše jako vtip.K Vašim ote1zke1m.Ano, praced novine1řů je upozor?ovat na šlendrie1n ve ste1tned spre1vě.Ke9ž by nevyplacene1 odměna studentovi byl jedinfd proble9m na MŠMT.Ano, pre1ce našich novine1řů me1 daleko k dokonalosti. Přesto de1ve1m přednost tomu, když o proble9mu vedm, nežli kdyby ho "korektně" zametli pod koberec.Ano, můj ne1zor je, že v činnosti ministra převažujed škody nad užitkem. Proto bych uvedtal jeho odvole1ned. (I s rizikem, že po něm nastouped ještě většed amate9r.)Ne, nedomnedve1m se, že fačel světed prostředky. Proto jsem neměl proble9m se ministra zastat v předpadě zpochyb?ove1ned jeho diplomove9 pre1ce a chtěl jsem se ho zastat ve věci přeste1vek, leč bohužel jeho hloupe1 rozhodnuted byla rychlejšed.Ne, nedomnedve1m se, že cele1 "kauza odměny za logo" je bůhvedjak vfdznamne1.Na druhou stranu MŠMT je fařad a ten me1 sve9ho představene9ho.Když chce medt ministr svou fotku (ne1mi zaplacenou) na webovfdch stre1nke1ch pod logem ministerstva, mused ne9st i důsledky svfdch hlouposted a omylů.
sales coaching Sydney 18.08. 2015 2015 00:29
http://www.mgiconsultancy.com.au/sales-coaching-sydney/
I was working and suddenly I visits your site frequently and recommended it to me to read also. The writing style is superior and the content is relevant. Thanks for the insight you provide the readers!
Buy Watson online 18.08. 2015 2015 00:21
http://megapharmacy4u.com/buy_online/Hydrocodone/Watson/10/325
Thanks, I was looking for information and your blog really helped me.
retail consultancy 17.08. 2015 2015 23:52
http://www.mgiconsultancy.com.au/retail-consultancy-sales-developement-sydney/
It is my pleasure that I have the unique opportunity to comment on this awesome post.
Buy Adderall online 17.08. 2015 2015 23:35
http://megapharmacy4u.com/buy_online/Amphetamine_Dextroamphetamine/ADDERALL/30
Thanks for your Information, I like your blog very much, Well done.
sales training 17.08. 2015 2015 23:05
http://www.mgiconsultancy.com.au/sales-training-sydney/
I am speechless after seeing these pictures! I love them all! I teach kindergarten and I'm going to make a theme, and photographs have given me so many ideas! You are so talented! Thanks!
buy percocet online 17.08. 2015 2015 23:04
http://http://www.buypercocetonlinepharmacy.com/
Thanks for your Information, I like your blog very much, Well done.

Strana: <<< << <  261 262 263 264 265 266 267 268 269 270  z 271  > >>