Reloaded
Novinky

Marpo má cenu Óčka !!!

Foto Docela jsem nevěřil, když jsem tuhle informaci poprvé zaregistroval, protože tady to funguje tak, že je tu pár skupin,které neustále sbírají ceny. Většinou je navrhuje porota složená z jejich kamarádů, takže to pokaždé klapne : ) U těchto cen hlasovali diváci, což má pro mě mnohem větší

"výpovědní" hodnotu, než sedmičlenná porota, složená z dvou velkých hiphopových webů /nemusím asi říkat kterých/ na předávání Anděla 2005. Jestli to čteš Marpo a ještě se držíš na nohou /vím jak asi vypadá trening v Thajsku/ tak preju Vše nej, hodně inspirace, energie a všeho co je potřeba... SmoG

čtenářů: 8727 | komentářů: 2617 | Datum: 09.02. 2007 | hlášení | Přidat komentář
Seznam komentářů
Facebook 買 like 11.05. 2024 2024 11:49
http://https://snshelper.com/hk
No more need to IG 演算法 buyers be confined to their own voices while talking to households, talking about company matters or conducting prolonged-distance interviews. Facebook 廣告
수원 교통사고한의&am 11.05. 2024 2024 08:19
http://https://kyungheesu.com/%EC%88%98%EC%9B%90-%EA%B5%90%ED%86%B5%EC%82%AC%EA%B3%A0-%ED%95%9C%EC%9D%98%EC%9B%90/
수원 교통사고한의원 장** 원장은 “운전사고 처방는 물리요법뿐만 아니라 한약 처치, 침, 뜸, 부항, 추나 요법, 약침 처치 등 비교적 수많은 범위의 요법가 가능하다는 이점이 있어 차량사고로 한의사 병원을 찾는 환자분들이 일괄되게 늘고 있다”라면서 “가벼운 운전사고라고 내버려 두지 마시고 사고 초기에 내원하여 처치를 받아야 만성 통증으로 발전하지 않고 차량사고 후유증을 최소화할 수 있다”라고 말했다. 수원교통사고한의원
네타포르테 할인코&am 10.05. 2024 2024 06:16
http://https://herb-salecode.com/netaporter/
작년 국내 온라인쇼핑 시장 크기 163조원을 넘어서는 수준이다. 미국에서는 이달 23일 블랙프라이데이와 사이버먼데이로 이어지는 연말 네타포르테 할인코드 쇼핑 시즌이 기다리고 있습니다. 그러나 이번년도는 글로벌 물류대란이 변수로 떠상승했다. 전 세계 제공망 차질로 주요 소매유통회사들이 제품 재고 확보에 어려움을 겪고 있기 때문입니다. 어도비는 연말 계절 미국 소매기업의 할인율이 작년보다 4%포인트(P)가량 줄어들 것으로 전망했었다. 네타포르테 할인코드
ปั้มผู้ติ& 29.04. 2024 2024 06:15
http://https://snshelper.com/th
No more ought to ปั้มไลค์เฟส users be confined to their very own voices even though conversing with people, speaking about business enterprise matters or conducting long-length interviews. เพิ่มผู้ติดตามเพจ Facebook
제주패스 할인 26.04. 2024 2024 23:34
http://https://trip-salecode.com/jejurent/
최종적으로, 여행사가 공급하는 제주패스렌트카와 고객 평가를 고려해야 합니다. 여행 일정 계획, 비상 상황 대응, 현지 가이드 지원 등이 포함된 서비스의 질은 여행 경험에 큰 효과를 미칠 수 있습니다. 이전 여행자들의 리뷰와 평가를 확인해 해당 여행사의 서비스에 대한 아이디어를 얻는 것이 도움이 될 것입니다. 제주패스렌트카
수원 산후보약 25.04. 2024 2024 05:13
http://https://kyungheesu.com/%EC%88%98%EC%9B%90-%EC%82%B0%ED%9B%84%EB%B3%B4%EC%95%BD/
수원 산후보약 장** 원장은 “차량사고 처치는 물리조취뿐만 아니라 한약 요법, 침, 뜸, 부항, 추나 처치, 약침 조취 등 비교적 다양한 범위의 처방가 가능하다는 이점이 있어 교통사고로 한방병원을 찾는 환자분들이 꾸준히 늘고 있다”라면서 “가벼운 운전사고라고 놔두지 마시고 사고 초반에 내원하여 치료를 받아야 만성 통증으로 발전하지 않고 교통사고 후유증을 최소화할 수 있다”라고 말했다. 수원 산후보약
마이리얼트립 할인&am 22.04. 2024 2024 10:52
http://https://trip-salecode.com/myrealtrip/
최종적으로, 여행사가 제공하는 마이리얼트립 할인쿠폰와 고객 평가를 염두해둬야 합니다. 여행 일정 계획, 비상 상황 대응, 현지 가이드 지원 등이 배합된 서비스의 질은 여행 경험에 큰 효과를 미칠 수 있을 것이다. 그전 여행자들의 리뷰와 평가를 확인하여 해당 여행사의 서비스에 대한 아이디어를 얻는 것이 도움이 될 것입니다. 마이리얼트립 쿠폰
코스 할인 21.04. 2024 2024 05:00
http://https://herb-salecode.com/cos-coupon/
지난해 국내 온,오프라인쇼핑 시장 덩치 168조원을 넘어서는 수준이다. 미국에서는 이달 25일 블랙프라이데이와 사이버먼데이로 이어지는 연말 코스 할인코드 쇼핑 시즌이 기다리고 있을 것이다. 하지만 올해는 글로벌 물류대란이 변수로 떠올랐다. 전 세계 제공망 차질로 주요 소매유통업체들이 제품 재고 확보에 어려움을 겪고 있기 때문이다. 코스 할인코드
마이리얼트립 쿠폰 19.04. 2024 2024 00:34
http://https://trip-salecode.com/myrealtrip/
마지막으로, 여행사가 공급하는 마이리얼트립 할인쿠폰와 고객 평가를 고려해야 합니다. 여행 일정 계획, 비상 상태 대응, 현지 가이드 지원 등이 함유된 서비스의 질은 여행 경험에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 이전 여행자들의 리뷰와 테스트를 확인해 해당 여행사의 서비스에 대한 아이디어를 얻는 것이 도움이 될 것입니다. 마이리얼트립 할인쿠폰
암보험 비교사이트 18.04. 2024 2024 13:22
http://https://insurance-doctor.kr/%EC%95%94%EB%B3%B4%ED%97%98%EB%B9%84%EA%B5%90%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%8A%B8/
지난해 말 기준 암보험 비교가 산출한 피해구제 대상자는 교통사고 기록삭제 3만4147명, 벌점 삭제 861명, 범칙금 환급 151명이라고 합니다. 금융당국은 매년 보이는 자동차 보험사기 피해자가 2000∼6000명 수준인 만큼, 피해구제 제도로 대다수인 학생들이 혜택을 받을 수 있을 것으로 전망했습니다. 암보험 비교

Strana: <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 262  > >> >>>